top of page

Regulamin kursu

Poniżej znajduje się regulamin kursu, który obowiązuje wszystkich uczniów i nauczycieli. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed pierwszą lekcją w Państwa grupie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Treść umowy

§2 Warunki świadczenia usługi

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego procedur niezbędnych dla właściwej organizacji procesu dydaktycznego.

2. Wykonawca może dokonać zakupu pomocy dydaktycznych na życzenie i koszt Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Wykonawca i jego lektorzy zobowiązani są do zachowania należytej staranności w wykonywaniu przedmiotu umowy, kontrolowania postępów uczniów i przeprowadzenia egzaminu końcowego.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poziomu językowego Zamawiającego w formie egzaminu wstępnego (pisemnego lub ustnego) i zaproponować Zamawiającemu zmianę grupy w przypadku, gdy jego poziom jest za wysoki lub za niski względem grupy.

5. Zamawiający wyraża zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej.

6. Zamawiający zobowiązuje się uczęszczać na zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem i dokładać starań, aby proces nauczania był efektywny, a także przestrzegać norm zachowania i kultury osobistej (odnosić się do innych kursantów z szacunkiem, wyłączać dźwięk w telefonie przed zajęciami, przynosić niezbędne materiały), nadrabiać treści zrealizowane podczas nieobecności Zamawiającego.

7. Wykonawca może zerwać umowę z Zamawiającym w przypadku braku terminowych opłat, a także, gdy jego frekwencja będzie niższa niż 50% lub jego zachowanie będzie naruszało ogólnie przyjęte normy.

8. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany lektora lub tymczasowe zastępstwo w trakcie trwania Kursu.

9. W przypadku zmian w grafiku wynikających z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do ustalenia terminu odrobienia zajęć i przeprowadzenia ich w uzgodnionym przez Strony terminie.

10. Zabrania się stosowania przez Zamawiających dyktafonu i innych urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz bez zgody Wykonawcy i wszystkich obecnych.

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia, które nie odbędą się z winy Zamawiającego.

12. W przypadku zmian dotyczących warunków prowadzenia zajęć edukacyjnych wynikających z obostrzeń spowodowanych przez zagrożenie epidemiczne Wykonawca ma prawo przenieść zajęcia z trybu stacjonarnego do trybu on-line.

13. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca prowadzenia zajęć.

§3 Proces świadczenia usługi

1. Zamawiający ma możliwość składania postulatów w sprawach związanych z formą, treścią i trybem Kursu.

2. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku gdy liczba osób w grupie jest równa lub mniejsza niż 4, Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny kursu.

4. Kurs kończy się egzaminem. Przystąpić do egzaminu mogą Zamawiający, którzy uiścili 100% płatności, i których frekwencja w trakcie kursu wyniosła minimum 50%. W przypadku pozytywnej oceny z egzaminu, Zamawiający ma możliwość otrzymania certyfikatu i kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Zamawiający ma prawo otrzymać indywidualne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju językowego i materiały dodatkowe oraz brać udział w ponadprogramowych wydarzeniach, spotkaniach, koncertach i warsztatach proponowanych przez Wykonawcę.

5. Żadna nieobecność na zajęciach nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny Kursu.

§4 Opłata za kurs

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

Pracownia Językowa Klaudia Wyglądacz 

13 1090 2402 0000 0001 4395 8934. 

2. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi ani nie przechodzi na inne osoby.

 

§5 Czas trwania umowy

1. Niniejsza umowa zawarta została na czas trwania kursu.  Obie strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednego miesiąca wypowiedzenia. Rezygnacji z kursu można dokonać jedynie w pisemnej formie.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe z niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać

polubownie.

bottom of page